Các điều kiện sử dụng cho Trang web
Điều kiện sử dụng
1. Lĩnh vực áp dụng
1.1. Trang web (“Website”) được cung cấp bởi Studiebureau R Boyden NV với cơ sở đăng ký của công ty tại Kooidam 6, 8200 Sint Michiels Bruges, Bỉ, theo số của công ty 0416.968.059.
1.2. Các điều kiện sử dụng hiện tại cho Website (“Điều kiện sử dụng”), cùng với bất kỳ điều kiện nào khác tham chiếu cụ thể (chẳng hạn như “Tuyên bố về bảo mật” và “Tuyên bố về Cookiecung cấp cho bạn thông tin liên quan về Studiebureau R Boydens NV và về các điều kiện và cách thức bạn có thể sử dụng Trang web. Vui lòng dành thời gian đọc những tài liệu này vì các điều khoản của chúng có thể quan trọng đối với bạn.
1.3. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý với “Điều kiện sử dụng”. Nếu, khi đọc các Điều kiện sử dụng, bạn thấy điều gì đó mà bạn không thể đồng ý, chúng tôi có thể yêu cầu bạn vui lòng ngừng sử dụng Trang web.
2. Mục đích và nội dung của Trang web
2.1. Website cung cấp thông tin về các dịch vụ và ưu đãi của Studiebureau R Boydens NV. Thông tin công ty về Studiebureau R Boydens NV cũng được cung cấp. Ngoài ra, trang web cũng có thể chứa thông tin về nhiều chủ đề khác nhau khác nhau, chẳng hạn như dự án.
2.2. Tuy nhiên, Studiebureau R Boydens NV không bảo đảm bằng các thông tin này sẽ luôn được lưu giữ hoặc có sẵn và Studiebureau R Boydens NV có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nội dung của Website khi công ty thấy phù hợp, mà không cần đưa ra thông báo trước.
3. Việc bạn sử dụng trang web
3.1. Người dùng đồng ý sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại và phù hợp với tất cả các quy định pháp luật áp dụng cho người dùng trang web.
3.2. Người dùng đồng ý không sử dụng bất kỳ loại vi rút nào, “liên kết sâu”, “rô bốt” hoặc các hệ thống tự động gây hại hoặc các hệ thống độc hại khác để truy cập vào Trang web hoặc sao chép hoặc gây ảnh hưởng đến các phần của Trang web theo bất kỳ cách nào. Tương tự, Người dùng đồng ý không kiểm tra khả năng dễ bị tổn thương của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc Người dùng cũng không thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến xuất hiện lượng nội dung lớn không cân xứng trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào có liên quan của nó, ví dụ: “Từ chối dịch vụ”. Nói chung, Người dùng đồng ý không thao túng Trang web theo bất kỳ cách nào.
3.3. Trong trường hợp Trang web cung cấp khả năng tải lên nội dung, Người dùng đồng ý tuân theo các quy tắc và quy định hiện hành, cần chú ý đến các nguyên tắc chung về đạo đức và chuẩn mực xã hội.
4. Trách nhiệm pháp lý
4.1. Studiebureau R Boydens NV có thể không chịu trách nhiệm cho thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm (nhưng không giới hạn) thiệt hại do cung cấp thông tin không chính xác và mọi tổn thất hoặc thiệt hại cho dữ liệu trên máy tính của người dùng.
4.2. Mặc dù đã hết sức nỗ lực, việc cung cấp dịch vụ internet không bao giờ có thể hoàn toàn tránh khỏi những rủi ro bảo mật có thể xảy ra. Vì lý do này, Studiebureau R Boydens NV không thể chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về bảo mật thông tin cá nhân liên quan đến Người dùng; ví dụ, khi Website, các máy chủ của Studiebureau R Boydens NV hoặc liên lạc giữa Website và các máy chủ của Studiebureau R Boydens NV bị tấn công bởi các bên thứ ba.
4.3. Studiebureau R Boydens NV không đảm bảo hoạt động chuẩn xác của Trang web tại mọi thời điểm và do đó không thể chịu trách nhiệm về hiệu suất kém hoặc không đảm bảo tính sẵn sàng tạm thời hoặc bất kỳ loại thiệt hại nào, trực tiếp hay cách khác từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web.
4.4 Điều khoản này không có cách nào loại bỏ hoặc phủ nhận các điều khoản pháp lý bắt buộc quy định ngược lại hoặc trong trường hợp có các hành vi có chủ ý của Studiebureau R Boydens NV
5. Sở hữu trí tuệ
5.1. Mọi bản sao, thông báo công khai hoặc sử dụng lại trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, thành phần giao diện và thông tin thuộc bất kỳ loại nào đều bị cấm ngoại trừ sự cho phép rõ ràng và sự đồng ý trước bằng văn bản của Studiebureau R Boydens NV. Trong một số trường hợp, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các mục này có thể thuộc về bên thứ ba, trong trường hợp đó phải có sự cho phép trước bằng văn bản từ phía họ.
6. Sửa đổi
6.1. Studiebureau R Boydens NV có quyền thay đổi các Điều kiện sử dụng này bất kỳ lúc nào. Trách nhiệm của bạn với tư cách là Người dùng là bạn phải hiểu các Điều kiện Sử dụng hiện tại đang được áp dụng mỗi khi bạn sử dụng Trang web.
6.2. Mọi thông tin mới trên trang web sẽ tự động tuân theo các Điều kiện sử dụng này.
7. Các liên kết
7.1. Trang web có thể chứa siêu liên kết và các cơ chế khác tham chiếu đến nội dung do bên thứ ba khác cung cấp. Nội dung như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Studiebureau R Boydens NV, do đó công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc sử dụng chúng, cũng như sự hiện diện của bất kỳ tham chiếu nào như vậy có nghĩa là Studiebureau R Boydens NV nhất thiết phải đồng ý với nội dung được cung cấp cho Người dùng như là kết quả của việc tuân theo tham chiếu nói trên.
8. Xử lý các thông tin cá nhân và cookie
8.1. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý các thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ tuyên bố này vì nó chứa thông tin quan trọng đối với Người dùng.
8.2. Trang web cũng sử dụng cookie. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chủ đề này trong Tuyên bố về Cookie của chúng tôi.
9. Vô hiệu các điều khoản
9.1. Nếu tòa án hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác phán xét rằng một trong các điều khoản trong Điều kiện sử dụng này không được áp dụng hoặc không hợp lệ về mặt pháp lý, thì tất cả các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực. Các điều khoản không hợp lệ hoặc không hợp pháp sẽ được thay thế bằng điều khoản được sửa đổi phản ánh sát với ý định ban đầu của cả hai bên, và vừa áp dụng được vừa hợp pháp.
10. Từ bỏ quyền
10.1. Nếu Studiebureau R Boydens NV lựa chọn không thực hiện hoặc không thực hiện ngay một số quyền của công ty theo luật hoặc do các điều khoản hợp đồng áp dụng cho Người dùng, việc không thực hiện này không có nghĩa là Studiebureau R Boydens NV từ bỏ các quyền và do đó giữ lại, trong các giới hạn do pháp luật quy định, khả năng thực hiện các quyền tương tự này ở giai đoạn sau.
11. Tranh chấp, luật áp dụng và tòa án có thẩm quyền
11.1. Các điều kiện sử dụng này tuân theo luật pháp của Bỉ và sẽ được giải thích theo các điều khoản của nó. Nếu một tranh chấp không thể được giải quyết bằng thỏa thuận chung, thì các tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là những tòa án trong quận Dendermonde, không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định bắt buộc nào khác.

Tuyên bố về quyền riêng tư
1. Điều khoản chung
1.1. Trang web (“Website”) được cung cấp bởi Studiebureau R Boydens NV có trụ sở công ty đã đăng ký tại Kooidam 6, 8200 Sint Michiels Bruges, Bỉ, theo số công ty 0416.968.059.
1.2. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi đảm bảo việc bảo vệ thích hợp các chi tiết cá nhân của bạn. Về mặt này, chúng tôi căn cứ vào các quy định của pháp luật ngày 8 tháng 12 năm 1992 liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, vì nó liên quan đến việc xử lý các thông tin cá nhân (Luật bảo mật)
1.3. Tuyên bố về quyền riêng tư hiện tại cho Trang web (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”), cần được đọc cùng với các điều kiện khác áp dụng cho Trang web, chẳng hạn như “Điều kiện Sử dụng” và “Tuyên bố về Cookie”, cung cấp thông tin về các điều kiện và cách thức mà Studiebureau R Boydens NV sẽ thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân mà nó nhận được thông qua Trang web. Vui lòng dành thời gian đọc kỹ các tài liệu này vì chúng chứa thông tin quan trọng đối với bạn.
1.4. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tự động và đồng ý rõ ràng với các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nếu, khi đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư, bạn thấy điều gì mà bạn không thể đồng ý, chúng tôi có thể yêu cầu bạn ngừng sử dụng Trang web.
2. Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn?
2.1. Thông tin mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng trang web chỉ được xử lý để sử dụng nội bộ và cho các mục đích được xác định. Các chi tiết cá nhân mà chúng tôi nhận được sẽ không được thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trong bất kỳ trường hợp nào. Các chi tiết sẽ không được giữ lại lâu hơn khi đáp ứng các mục đích mà các thông tin được thu thập.
2.2. Khi bạn đã cho phép Studiebureau R Boydens NV sử dụng các thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp (ví dụ, bằng cách đăng ký phân phối bản tin), tất nhiên thông tin của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích được xác định này. Tuy nhiên, bạn sẽ có thể thông báo cho Studiebureau R Boydens NV mọi lúc nếu bạn muốn chấm dứt việc sử dụng này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ được đưa ra dưới đây. Trong mọi trường hợp, thông tin của bạn liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp của chúng tôi sẽ không được chuyển tiếp đến bất kỳ bên thứ ba nào.
3. Khi nào chúng tôi xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn?
3.1. Các thông tin chi tiết cá nhân mà chúng tôi nhận được, bao gồm những thông tin chi tiết mà bạn đã tự nguyện cung cấp (ví dụ, tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại, vv) chỉ được sử dụng cho các mục đích mà bạn đã cho phép. Để xử lý yêu cầu, đơn đặt hàng của bạn và các mục đích sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi, đôi khi chúng tôi cần phải liên quan đến các bên thứ ba. Các bên thứ ba này chỉ có thể sử dụng các thông tin chi tiết cá nhân đã gửi để thực hiện nhiệm vụ cụ thể mà chúng được tính phí và không thể sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác. Khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể này, họ cũng được yêu cầu tuân thủ các quy định của Luật Bảo mật.
4. Tôi có những lựa chọn nào để phản đối việc lưu trữ các thông tin chi tiết cá nhân của mình?
4.1. Bạn có quyền yêu cầu thông tin miễn phí về việc xử lý các thông tin chi tiết cá nhân của bạn. Theo các điều khoản pháp luật hiện hành, bạn cũng có quyền sửa đổi các thông tin chi tiết cá nhân của mình, nếu chúng không chính xác hoặc không còn cập nhật nữa. Ngoài ra, theo Điều 10 của Luật Bảo mật, bạn cũng có thể xóa các thông tin chi tiết cá nhân của mình hoặc cấm sử dụng, nếu chúng không đầy đủ hoặc không liên quan đến mục đích của quá trình xử lý có liên quan.
5. Cookie là gì và chúng được sử dụng như thế nào?
5.1. Chúng tôi sử dụng các cookie trên trang web của chúng tôi. Cookie là một tệp nhỏ được chủ sở hữu trang web gửi tới đĩa cứng của Người dùng trang web, nơi tệp được lưu trữ. Cookie ghi lại địa chỉ của trang web đã truy cập, cũng như các thông tin chi tiết khác liên quan đến lượt truy cập trang web, cho phép chúng tôi tạo các thống kê nhất định. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie, vui lòng xem “Tuyên bố về Cookie” của chúng tôi.

6. Liên kết tới các trang web khác
6.1. Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ có hiệu lực đối với trang web của chúng tôi. Khi truy cập các trang web khác, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản bảo vệ dữ liệu có trong các trang web đó.
6.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web mà bạn được tham chiếu đến qua các liên kết trong trang web của chúng tôi, cũng như không thể giả định rằng chúng tôi đồng ý với nội dung của các trang web được truy cập thông qua các liên kết này. Theo như tham chiếu đến các trang web khác có liên quan, Studiebureau R Boydens NV chỉ có thể chịu trách nhiệm nếu có kiến thức trước về nội dung trên các trang web được liên kết là bất hợp pháp hoặc vi phạm hình sự và nếu có thể ngăn chặn sự tham chiếu này.
7. Sửa đổi
7.1. Studiebureau R Boydens NV có quyền sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này bất kỳ khi nào. Trách nhiệm của bạn với tư cách là Người dùng là bạn thường xuyên nắm bắt và tìm hiểu Tuyên bố về quyền riêng tư hiện đang được áp dụng mỗi khi bạn sử dụng trang web.
8. Bạn có bất cứ câu hỏi nào khác không?
8.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng và xử lý các thông tin chi tiết cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Julie Tomé.
Bạn cũng có thể gửi e-mail đến địa chỉ e-mail chuyên biệt cho mục đích này: boydens@boydens.be.

Tuyên bố về Cookie
1. Điều khoản chung
1.1. Tuyên bố cookie này (“Tuyên bố về Cookie”) được áp dụng cho trang web (“Website”) do Studiebureau R Boydens NV điều hành, với cơ sở đăng ký tại Kooidam 6, Sint Michiels Bruges, Bỉ, theo số công ty 0416.968.059.
1.2. Tuyên bố Cookie giải thích những cookie nào được sử dụng khi bạn sử dụng trang web. Ở đầu trang web, bạn sẽ được mời đồng ý sử dụng cookie như được nêu chi tiết trong tuyên bố này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố về Cookie, bạn nên ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.
1.3. Việc sử dụng cookie của Studiebureau R Boydens NV tạo thành một phần của chính sách chung của Studiebureau R Boydens NV liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý các thông tin chi tiết cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin và tóm tắt các quyền của mình trong khía cạnh này trong “Tuyên bố về quyền riêng tư” của chúng tôi. (* siêu liên kết *)
1.4. Bạn có thể tìm thấy các điều kiện sử dụng Trang web của bạn trong Điều kiện sử dụng của chúng tôi. (* siêu liên kết *)
2. Cookie là gì?
2.1. “Cookie” là các tệp nhỏ được tải lên máy tính của bạn khi bạn truy cập các trang web. Chúng chứa thông tin, liên kết với một trình duyệt web và trang web cụ thể. Cookie bao gồm hai phần tử riêng biệt: tên và nội dung. Chúng được lưu trữ trong một thư mục cụ thể trên đĩa cứng của bạn và có một ID duy nhất và thời gian chạy. Nếu bạn quay trở lại một trang web nhất định, cookie sẽ cho phép trang nhận dạng và xác định Người dùng để có thể xây dựng bản ghi truy cập trang web. Một số cookie sẽ tự động bị xóa khi bạn rời khỏi trang web. Các cookie khác vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn trừ khi bạn tự xóa chúng.
2.2. Cookie không hoạt động hoặc thực thi các phần mềm và do đó không gây hại cho máy tính của bạn. Chúng không phải lúc nào cũng là mục đích thương mại. Cookie được sử dụng để cải thiện tính dễ sử dụng cho khách truy cập vào trang web. Bằng cách cho phép khách truy cập được nhận dạng, cookie tránh sự cần thiết phải nhập cùng một thông tin cơ bản (ví dụ: chi tiết đăng nhập, cài đặt hiển thị, v.v.) mỗi khi trang web được truy cập bởi cùng một Người dùng. Ngoài ra, cookie được sử dụng để xây dựng biểu đồ hành vi truy cập của người dùng: số trang web được truy cập, trang web nào, thông qua tuyến truy cập nào và khách truy cập trong bao lâu, v.v …? Thông tin này cho phép trang web được sửa đổi để phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của khách truy cập.
3. Những loại cookie nào được sử dụng trên trang web của Studiebureau R Boydens NV?
Trang web của Studiebureau R Boydens NV sử dụng các loại cookie khác nhau. Bản tóm tắt các loại cookie khác nhau hiện đang được sử dụng như sau:
Cookie cần thiết cơ bản
Các cookie này rất cần thiết cho các lượt truy cập và việc sử dụng một số phần nhất định của Trang web. Ví dụ: cookie có thể giúp điều hướng giữa các phần khác nhau của Trang web hoặc điền vào một số biểu mẫu nhất định. Nếu bạn từ chối chấp nhận cookie, một số phần của Trang web sẽ không hoạt động tối ưu, nếu có.
Cookie chức năng
Cookie chức năng là các cookie giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trang web và làm cho việc truy cập trang web trở nên thú vị hơn, để người dùng cá nhân có trải nghiệm lướt web được cá nhân hóa hơn. Ví dụ: cookie đăng ký tùy chọn ngôn ngữ của bạn và bạn có được yêu cầu tham gia khảo sát hay không, để những vấn đề này không cần lặp lại.
Cookie thi hành
Đây là những cookie có nhiệm vụ thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Trang web; ví dụ, thông tin về các trang được truy cập hoặc số lượng thông báo lỗi. Điều này cho phép sử dụng trang web để phân tích, để nó có thể được sửa đổi và cải thiện.

4. Quản lý các cookie
4.1. Bạn có thể quản lý cookie trên máy tính bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Điều này giúp bạn có thể chặn tất cả cookie hoặc chỉ chấp nhận cookie từ các trang web nhất định. Việc chặn cookie có thể có những hậu quả cho sự tiện dụng lướt web và thú vị của bạn.
4.2. Các đoạn sau đây chứa một bản tóm tắt các tùy chọn được cung cấp bởi trình duyệt của bạn để quản lý cookie.
Google Chrome. Mở trình duyệt. Nhấp vào menu Chrome và chọn ‘settings’. Bấm vào ‘display advanced settings’ và lựa chọn ‘settings for content’ phía dưới ‘privacy’. Tùy chọn ‘cookie’ cho phép bạn thay đổi cài đặt cookie hoặc xóa cookie.

Internet Explorer. Mở trình duyệt. Bấm vào ‘tools/extra’ và sau đó chọn ‘internet options’. Bấm vào ‘privacy’ và chọn cấp độ mong muốn của bạn, bằng cách sử dụng thanh trượt. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt theo cách thủ công bằng cách nhấp vào ‘advanced’. Một sự khác biệt được thực hiện giữa cookie trực tiếp cố định (cookie của bên thứ nhất), cookie gián tiếp vĩnh viễn (cookie của bên thứ ba) và cookie tạm thời (cookie phiên). Cookies có thể được gỡ bỏ thông qua màn hình chính của ‘internet options’.

Mozilla Firefox. Mở trình duyệt. Nhấp vào nút menu và chọn ‘options’ và sau đó ‘privacy’. Thiết lập Firefox thành ‘use adjusted settings for history’. Để kích hoạt cookie, đánh dấu vào cookie từ các trang web bạn muốn chấp nhận. Để tắt cookie, chỉ cần xóa dấu tích. Firefox cũng cung cấp cho bạn khả năng hủy kích hoạt cookie của bên thứ ba. Bạn cũng có thể đặt khoảng thời gian bạn muốn giữ các cookie khác nhau trên máy tính của mình. Bằng cách nhấp vào ‘display cookies’, bạn có thể xóa một hoặc nhiều cookie.

Safari. Mở trình duyệt. Trong Safari, quản lý cookie được giới hạn ở một màn hình duy nhất. Bấm vào ‘privacy’ phía trong tab ‘preferences’. Điều này cung cấp cho bạn ba tùy chọn để chấp nhận cookie. Bạn cũng có thể xóa cookie qua ‘remove all website details’.

Opera. Mở trình duyệt. Nhấp vào menu ‘extra’ và sau đó ‘preferences’. Thiết lập cookie thông qua ‘advanced’ và ‘cookies’. Ngoài ra còn có một tùy chọn để tự động xóa cookie mới bất cứ khi nào bạn đóng một phiên internet. Có một tùy chọn khác để quyết định về việc chấp nhận hoặc từ chối mọi cookie mới được gửi đến máy tính của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào ‘ask me for the acceptance of cookies’, do đó một cửa sổ hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn mỗi lần trang web muốn tải lên cookie.
5. Sửa đổi
5.1. Studiebureau R Boydens NV có quyền sửa đổi Tuyên bố về Cookie này bất cứ khi nào. Trách nhiệm của bạn với tư cách là Người dùng là bạn thường xuyên nắm bắt và tìm hiểu Tuyên bố về Cookie hiện đang được áp dụng mỗi lần bạn sử dụng Trang web.

Studiebureau R Boydens NV
Trụ sở chính: Kooidam 6, 8200 Sint Michiels Bruges, Bỉ, số công ty 0416.968.059
Điện thoại: 050/660 665
Email: boydens@boydens.be