Privacy Notice

 1. GIỚI THIỆU

  Boydens Vietnam Part of Sweco và các công ty thành viên, là thành viên của mạng lưới quốctế Sweco AB.

  Sweco AB (gọi tắt là “Sweco”, “Boydens Vietnam Part of Sweco”, “chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) đang tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tương tác với chúng tôi trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Đơn vị quản lý cho việc xử lý được mô tả trong thông báo quyền riêng tư này là đơn vị thuộc nhóm Sweco AB đã cung cấp thông báo quyền riêng tư này cho bạn.

  Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý. Tất cả việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện theo yêu cầu được quy định trong Nghị định (EU) 2016/679 của Quốc hội châu Âu và Hội đồng châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân và về việc tự do chuyển dữ liệu, và huỷ bỏ Chỉ thị 95/46/EC (Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát), Nghị định của Chính phủ Việt Nam số 13/2023/ND-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định khác có liên quan về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng khác.

  Chúng tôi có thể tùy ý cập nhật thông báo quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào (xem cuối thông báo để biết ngày cập nhật lần cuối). Nếu có thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực.

  Trong toàn bộ thông báo quyền riêng tư này, thuật ngữ “xử lý” được sử dụng để bao gồm tất cả hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ, truy cập, sử dụng, chuyển giao và tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn. Thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người tự nhiên xác định hoặc có thể xác định được.

  Bạn có thể đọc thông báo này dưới dạng (i) Khách truy cập trang web, (ii) đại diện hoặc nhân viên nhà cung cấp, (iii) đại diện hoặc nhân viên khách hàng, (iv) ứng viên dự tuyển, (v) người liên hệ khách hàng tiềm năng hoặc (vi) quan chức hoặc nhân viên của chính phủ, cơ quan công cộng hoặc tổ chức quốc tế. Để làm cho thông báo này phù hợp với bạn hơn, thông báo được chia thành các phần với thông tin cụ thể liên quan đến các vai trò khác nhau mà bạn có khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 2. KháCH TRUY CẬP TRANG WEB
  1. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

   Chúng tôi thu thập dữ liệu trực tiếp từ bạn hoặc dữ liệu được tạo ra bởi bạn, bao gồm dữ liệu từ các thiết bị của bạn, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

  2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
   1. Duy trì, bảo vệ và phát triển trang web

    Khi bạn duyệt trang web, chúng tôi sẽ xử lý địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt của bạn để giúp phát hiện spam. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý để quản lý và cải thiện trang web này, cho mục đích ghi chép nội bộ và phân tích thống kê. Để biết thêm thông tin về cách cookies và theo dõi được sử dụng trên trang web của chúng tôi, vui lòng đọc tuyên bố về cookies của chúng tôi.

    Các thông tin cá nhân

    • Địa chỉ IP
    • Xâu đặc điểm người dùng trình duyệt (UA)
   2. Giao tiếp và đáp ứng các câu hỏi, phản hồi của bạn

    Khi chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng giao tiếp với chúng tôi bằng cách đặt câu hỏi hoặc cung cấp phản hồi về dịch vụ và doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn gửi câu hỏi, bình luận, phản hồi hoặc bất kỳ tin nhắn nào khác. Mục đích của việc xử lý này là để có thể giao tiếp với bạn.

    Các thông tin cá nhân

    • Tên
    • Địa chỉ E-mail
    • Địa chỉ (chỉ khi cần)
    • Số điện thoại (nếu bạn cung cấp)
    • Bất kỳ thông tin nào được bao gồm trong tin nhắn của bạn.
   3. Thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý

    Với mục đích thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý (ví dụ, trong liên quan đến một tranh chấp hoặc quy trình pháp lý), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

   4. Thư thông báo

    Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý địa chỉ email của bạn để gửi thư thông báo cho bạn.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
  3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?
   1. Tổng quan

    Khi cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Phần 2 này, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức, cơ quan hoặc bên thứ ba khác. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi, bất kể tính chất của người nhận, chỉ sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba đã được ủy quyền và chỉ trong phạm vi cần thiết.

   2. Những bên xử lý dữ liệu hoạt động thay mặt chúng tôi

    Để thực hiện mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và để có khả năng hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác, cũng như các đối tác khác. Những bên thứ ba này sẽ hoạt động như các bên xử lý dữ liệu của chúng tôi và chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và không cho mục đích riêng của họ. Chúng tôi là người quản lý dữ liệu cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà những bên thứ ba này thực hiện thay mặt chúng tôi. Mục đích của các hoạt động xử lý được thực hiện bởi chúng tôi được trình bày trong Phần 2.2.

  4. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

   Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả ở đây. Ví dụ, khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để duy trì trang web, chúng tôi sẽ ẩn danh hóa dữ liệu của bạn càng sớm càng tốt và sau đó sử dụng dữ liệu ẩn danh cho việc phát triển trang web. Liên quan đến việc giao tiếp của chúng tôi với bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian liên quan đến lý do giao tiếp và với việc cung cấp thông tin qua thư thông báo, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn chọn không muốn nhận thư thông báo nữa.

 3. NHÀ CUNG CẤP (BAO GỒM ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU PHỤ, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, TƯ VẤN VÀ CÁC BÊN ĐỐI TÁC KHÁC) ĐẠI DIỆN HOẶC NHÂN VIÊN
  1. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

   Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc nhà cung cấp tương ứng mà bạn đại diện đã cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi của mối quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp.

  2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
   1. Quản lý mối quan hệ với Nhà Cung Cấp

    Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý vì chúng tôi có một lợi ích hợp pháp trong việc quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp của chúng tôi và để có khả năng quản lý toàn bộ sự hợp tác và các hoạt động hàng ngày liên quan đến việc đặt hàng sản phẩm và dịch vụ.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
   2. Giao tiếp với bạn

    Trong phạm vi của mối quan hệ thương mại của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi giao tiếp qua các kênh khác nhau. Mục đích của việc xử lý này là để có khả năng giao tiếp với bạn trong phạm vi mối quan hệ với nhà cung cấp.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
    • Bất kỳ thông tin nào được bao gồm trong quá trình trao đổi cùng bạn.
   3. KYC và kiểm tra lý lịch khác

    Khi một nhà cung cấp bắt đầu quan hệ kinh doanh với Boydens Vietnam Part of Sweco, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân về các cá nhân đang nắm quyền lãnh đạo trong nhà cung cấp để tiến hành các kiểm tra KYC hoặc kiểm tra lý lịch khác. Những kiểm tra như vậy là một phần của quy trình tiêu chuẩn của chúng tôi khi tuyển chọn nhà cung cấp.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
    • Bản sao Căn Cước Công Dân
    • Thông tin tài chính, VD: thông tin được thu thập từ các kiểm tra lý lịch
   4. Kiểm tra các biện pháp trừng phạt

    Trước khi bắt đầu mối quan hệ kinh doanh, Boydens Vietnam Part of Sweco, có thể tiến hành kiểm tra các biện pháp trừng phạt để đảm bảo rằng Boydens Vietnam Part of Sweco, không bắt đầu mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ ai/ đơn vị nào đang chịu các biện pháp trừng phạt của EU hoặc UN.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
    • Dữ liệu tiềm năng thu thập từ quá trình kiểm tra các biện pháp trừng phạt, có thể bao gồm dữ liệu về tội phạm.
   5. Thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý

    Với mục đích thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý (ví dụ, trong liên quan đến một tranh chấp hoặc quy trình pháp lý), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

   6. Chia sẻ thông tin với các cơ quan công cộng và tổ chức quốc tế và tiến hành cuộc điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm luật pháp

    Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn với mục đích tham gia vào các dự án liên quan đến cơ quan công cộng và/hoặc tổ chức quốc tế, và hợp tác với các cơ quan công cộng và tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn và đối phó với hoạt động tội phạm, vi phạm hợp đồng và các vi phạm khác. Để đạt được mục tiêu này, có thể cần chuyển dữ liệu cần thiết đến các cơ quan công cộng hoặc tổ chức quốc tế cho mục đích cuộc điều tra và các thủ tục pháp lý của họ. Những chuyển đổi như vậy sẽ là ngoại lệ, và phạm vi dữ liệu chuyển đổi sẽ được giới hạn vào những gì cần thiết để tiến hành cuộc điều tra hoặc thủ tục tương ứng. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn với mục đích tiến hành cuộc điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm luật pháp áp dụng.

  3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?
   1. Tổng quan

    Khi cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Phần 2 này, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức, cơ quan hoặc bên thứ ba khác. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi, bất kể tính chất của người nhận, chỉ sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba đã được ủy quyền và chỉ trong phạm vi cần thiết.

   2. Những bên xử lý dữ liệu hoạt động thay mặt chúng tôi

    Để thực hiện mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và để có khả năng hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác, cũng như các đối tác khác. Những bên thứ ba này sẽ hoạt động như các bên xử lý dữ liệu của chúng tôi và chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và không cho mục đích riêng của họ. Chúng tôi là người quản lý dữ liệu cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà những bên thứ ba này thực hiện thay mặt chúng tôi. Mục đích của các hoạt động xử lý được thực hiện bởi chúng tôi được trình bày trong Phần 3.2.

  4. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

   Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả ở đây, thường là trong thời gian bạn đang là đại diện của nhà cung cấp của chúng tôi hoặc trong thời gian chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh liên quan đến công ty mà bạn đại diện. Khi tiến hành việc kiểm tra KYC và lý lịch, chúng tôi sẽ xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào càng sớm càng tốt sau khi chúng tôi đã đánh giá kết quả. Liên quan đến việc kiểm tra các biện pháp trừng phạt hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân trong thời gian có nghĩa vụ pháp lý để thực hiện.

 4. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG HOẶC NHÂN VIÊN
  1. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

   Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc khách hàng mà bạn đại diện đã cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi của mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với khách hàng.

  2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
   1. Quản lý mối quan hệ với khách hàng

    YDữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý vì chúng tôi có một lợi ích hợp pháp trong việc quản lý mối quan hệ với khách hàng và để có khả năng quản lý toàn bộ sự hợp tác và các hoạt động hàng ngày cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
   2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ

     

    Chúng tôi sẽ xử lý thông tin liên hệ liên quan đến các người đại diện của khách hàng liên hệ với chúng tôi để nhận sự hỗ trợ. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý vì chúng tôi có một lợi ích hợp pháp trong việc cung cấp hỗ trợ cho khách hàng và khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
   3. Kiểm tra các biện pháp trừng phạt

     

    Trước khi bắt đầu mối quan hệ kinh doanh, Boydens Vietnam Part of Sweco, có thể tiến hành kiểm tra các biện pháp trừng phạt để đảm bảo rằng Boydens Vietnam Part of Sweco, không bắt đầu mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ ai/ đơn vị nào đang chịu các biện pháp trừng phạt của EU hoặc UN.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
    • Dữ liệu tiềm năng thu thập từ quá trình kiểm tra các biện pháp trừng phạt, có thể bao gồm dữ liệu về tội phạm.
   4. Thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý
    Với mục đích thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý (ví dụ, trong liên quan đến một tranh chấp hoặc quy trình pháp lý), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
   5. Chia sẻ thông tin với các cơ quan công cộng và tổ chức quốc tế và tiến hành cuộc điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm luật pháp

    Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn để mục đích tham gia đấu thầu hoặc tham gia các dự án liên quan đến cơ quan công cộng và/hoặc tổ chức quốc tế, và hợp tác với các cơ quan công cộng và tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn và đối phó với hoạt động tội phạm, vi phạm hợp đồng và các vi phạm khác. Để đạt được mục tiêu này, có thể cần phải chuyển giao một số dữ liệu cần thiết cho các cơ quan công cộng hoặc tổ chức quốc tế cho mục đích điều tra và các thủ tục pháp lý của họ. Những chuyển đổi như vậy sẽ là ngoại lệ, và phạm vi dữ liệu chuyển đổi sẽ bị giới hạn vào những gì cần thiết để tiến hành cuộc điều tra hoặc thủ tục tương ứng. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn với mục đích tiến hành cuộc điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm luật pháp áp dụng.

  3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?
   1. Tiết lộ và chuyển giao dữ liệu cá nhân
    Khi cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Phần 4 này, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức, cơ quan, bên thứ ba hoặc tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi, bất kể tính chất của người nhận, chỉ sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên đã được ủy quyền và chỉ trong phạm vi cần thiết.
   2. Những bên xử lý dữ liệu hoạt động thay mặt chúng tôi
    Để thực hiện mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và để có khả năng hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác, cũng như các đối tác khác. Những bên thứ ba này sẽ hoạt động như các bên xử lý dữ liệu của chúng tôi và chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và không cho mục đích riêng của họ. Chúng tôi là người quản lý dữ liệu cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà những bên thứ ba này thực hiện thay mặt chúng tôi. Mục đích của các hoạt động xử lý được thực hiện bởi chúng tôi được trình bày trong Phần 4.2.
  4. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
   Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả ở đây, thường là trong thời gian bạn là đại diện của khách hàng của chúng tôi hoặc trong thời gian chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra với công ty mà bạn đại diện. Liên quan đến kiểm tra các biện pháp trừng phạt hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân trong thời gian có nghĩa vụ pháp lý để thực hiện.
 5. TUYỂN DỤNG
  1. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ:
   • Bản thân bạn, khi bạn ứng tuyển cho cho một trong những vị trí của chúng tôi, chẳng hạn như CV và thư xin việc.
   • Những nguồn thông tin công khai, chẳng hạn khi tiến hành các kiểm tra lý lịch.
   • Các nhà tuyển dụng bên ngoài, đã tham gia trong quá trình tuyển dụng và đã cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn.
  2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
   1. Quản lý quá trình Tuyển dụng
    Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi xử lý trong phạm vi quản lý chung của quá trình tuyển dụng. Các hoạt động xử lý trong quá trình này bao gồm việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, xem xét CV và thư xin việc, tiến hành phỏng vấn, đánh giá bạn như một ứng viên và giao tiếp với bạn trong phạm vi quá trình tuyển dụng.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • CV
    • Thư ứng tuyển
    • Các ghi chú nội bộ liên quan đến việc đánh giá bạn như một ứng viên
   2. Quá trình đánh giá ứng viên
    Trong phạm vi tuyển dụng, chúng tôi thực hiện quá trình đánh giá các ứng viên tiềm năng. Điều này có thể bao gồm các kiểm tra lý lịch, bao gồm và, nếu được cho phép theo luật pháp quốc gia, kiểm tra tiền án. Quá trình đánh giá cũng có thể bao gồm việc quét hoạt động trên mạng xã hội và các dấu vết khác trên internet.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
    • Dữ liệu về kỹ năng
    • Hoạt động trên các trang mạng xã hội và trên Internet
   3. Kí kết Thỏa Thuận Lao Động
    Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình kí kết thỏa thuận lao động với bạn, chẳng hạn khi thu thập thông tin về nguồn tham khảo. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được xử lý trong thỏa thuận lao động mà chúng tôi ký kết và trong quá trình khởi đầu quá trình tiếp quản. Nhân viên mới sẽ nhận được một thông báo về quyền riêng tư nội bộ chi tiết hơn trong quá trình tiếp quản.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Số Bảo Hiểm xã hội
    • Thông tin về tổ chức, chẳng hạn như công ty làm việc, tình trạng việc làm, bộ phận hoạt động, vị trí địa lý, trung tâm chi phí, tổ chức, nơi làm việc
    • Lương
    • Dữ liệu về các phúc lợi
    • Thông tin về nguồn tham khảo
   4. Nguồn dữ liệu ứng viên
    Nếu bạn không được tuyển cho công việc mà bạn đã ứng tuyển, chúng tôi vẫn có thể quan tâm đến việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn trong trường hợp có vị trí công việc trong tương lai phù hợp với hồ sơ của bạn. Chúng tôi chỉ sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này nếu bạn đồng ý với việc xử lý.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • CV
    • Thư ứng tuyển
   5. Thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý
    Với mục đích thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý (ví dụ, trong liên quan đến một tranh chấp hoặc quy trình pháp lý), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
   6. Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý
    Ngoài các nghĩa vụ pháp lý trong lĩnh vực việc làm, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến kiểm tra giấy phép làm việc, bao gồm việc lưu trữ các tài liệu liên quan.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin danh tính
    • Số Bảo hiểm Xã Hội
    • Giấy phép Lao Động
  3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?
   1. Tổng quan
    Khi cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Phần 5 này, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức, cơ quan hoặc đối tượng khác. Những người nhận được đề cập trong Phần 5.3.2 sẽ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi với tư cách là người xử lý dữ liệu (tức là những người này chỉ sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi). Những người nhận được đề cập trong Phần 5.3.3 sẽ xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là người quản lý dữ liệu, tức là những người nhận này sẽ xác định mục đích và phương tiện của việc xử lý mà không cần sự tham gia của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi, bất kể tính chất của người nhận, chỉ sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên đã được ủy quyền và chỉ trong phạm vi cần thiết.
   2. Những bên xử lý dữ liệu hoạt động thay mặt chúng tôi
    Để thực hiện các mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và để có khả năng hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác, cũng như các đối tác khác. Những bên thứ ba này sẽ hoạt động như các bên xử lý dữ liệu của chúng tôi và chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và không cho mục đích riêng của họ. Chúng tôi là người quản lý dữ liệu cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà những bên thứ ba này thực hiện thay mặt chúng tôi. Mục đích của các hoạt động xử lý được thực hiện bởi chúng tôi được trình bày trong Phần 5 này.
  4. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
   Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả ở đây, thường là trong thời gian bạn đang trong quá trình tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu bạn không được tuyển cho công việc mà bạn đã ứng tuyển, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian bạn có thể nộp đơn khiếu nại pháp lý liên quan đến việc từ chối đơn ứng tuyển của bạn. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu ứng viên của chúng tôi cho các quá trình tuyển dụng trong tương lai. Trong trường hợp này, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong vòng một năm sau khi quá trình tuyển dụng kết thúc.
  5. Thông tin chi tiết
   Để biết thêm thông tin chi tiết về cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý trong quá trình tuyển dụng hoặc thu hút nhân tài cụ thể của bạn, vui lòng xem thông tin được cung cấp thông qua kênh thu hút nhân tài hoặc tuyển dụng địa phương của bạn.
 6. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
  1. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?Chúng tôi thu thập dữ liệu đã được bạn cung cấp hoặc bất kỳ đại diện nào của khách hàng tiềm năng, trong quá trình đánh giá và liên lạc với khách hàng tiềm năng.
  2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
   1. Quản lý và điều hành khách hàng tiềm năng
    Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích quản lý và điều hành quá trình tổng thể của việc tiếp cận và đánh giá khách hàng tiềm năng.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
   2. Truyền thông
    Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích tiếp thị dịch vụ của chúng tôi đến tổ chức của bạn. Bạn có thể rút khỏi truyền thông tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ dừng việc liên lạc với bạn.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
   3. Thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý
    Với mục đích thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý (ví dụ, trong liên quan đến một tranh chấp hoặc quy trình pháp lý), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
   4. Chia sẻ thông tin với cơ quan công quyền và tổ chức quốc tế và tiến hành điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm pháp luật
    Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn với mục đích tham gia đấu thầu hoặc tham gia vào dự án liên quan đến các cơ quan công quyền và/hoặc tổ chức quốc tế và hợp tác với các cơ quan công quyền và tổ chức quốc tế đó để ngăn chặn và đối phó với hoạt động tội phạm, vi phạm hợp đồng và các vi phạm khác. Để đạt được mục tiêu này, có thể cần chuyển giao một số dữ liệu cần thiết cho cơ quan công quyền hoặc tổ chức quốc tế để thực hiện cuộc điều tra và phiên tòa pháp lý của họ theo đúng pháp luật. Các việc chuyển giao như vậy sẽ là ngoại lệ, và phạm vi của dữ liệu được chuyển giao sẽ bị giới hạn vào những gì cần thiết cho cuộc điều tra hoặc phiên tòa tương ứng. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn với mục đích tiến hành điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm pháp luật áp dụng.
  3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?
   1. Tổng quan
    Khi cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Phần 6 này, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức, cơ quan, đối tượng hoặc tổ chức quốc tế khác. Những người nhận được đề cập trong Phần 6.3.2 sẽ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi hoặc với tư cách là người xử lý dữ liệu (tức là những người này chỉ sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi). Những người nhận được đề cập trong Phần 6.3.3 sẽ xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là người quản lý dữ liệu, tức là những người nhận này sẽ xác định mục đích và phương tiện của việc xử lý mà không cần sự tham gia của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi, bất kể tính chất của người nhận, chỉ sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên đã được ủy quyền và chỉ trong phạm vi cần thiết.
   2. Những bên xử lý dữ liệu hoạt động thay mặt chúng tôi
    Để thực hiện các mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và để có khả năng hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác, cũng như các đối tác khác. Những bên thứ ba này sẽ hoạt động như các bên xử lý dữ liệu của chúng tôi và chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và không cho mục đích riêng của họ. Chúng tôi là người quản lý dữ liệu cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà những bên thứ ba này thực hiện thay mặt chúng tôi. Mục đích của các hoạt động xử lý được thực hiện bởi chúng tôi được trình bày trong Phần 6 này.
  4. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
   Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong thời gian cần thiết cho các mục đích đã được mô tả ở đây, thường là trong thời gian chúng tôi tiếp xúc với bạn về một mối quan hệ kinh doanh tiềm năng hoặc nếu bạn quyết định rút khỏi việc liên lạc. Nói chung, chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu của bạn lâu hơn một năm kể từ lần liên lạc cuối cùng của chúng tôi, nếu chúng tôi không ký kết một mối quan hệ kinh doanh với công ty bạn đại diện.
 7. QUAN CHỨC HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN CÔNG QUYỀN HOẶC TỔ CHỨC QUỐC TẾ
  1. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?
   Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc cơ quan chính phủ, cơ quan công quyền hoặc tổ chức quốc tế liên quan mà bạn đại diện đã cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi của mối quan hệ chuyên nghiệp, thương mại hoặc pháp luật công quyền.
  2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

    

   1. Quản lý mối quan hệ chuyên nghiệp, thương mại hoặc pháo luật công quyền
    Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc quản lý các mối quan hệ chuyên nghiệp, thương mại hoặc pháp luật công quyền với đơn vị mà bạn đại diện và có khả năng quản lý tổng thể hợp tác và các hoạt động hàng ngày liên quan đến các dự án của chúng tôi mà cơ quan công quyền hoặc tổ chức mà bạn đại diện tài trợ, cộng tác tài chính hoặc tham gia.

    Các thông tin cá nhân

    • Thông tin liên hệ
    • Thông tin về danh tính
   2. Trong khuôn khổ mối quan hệ chuyên môn
    thương mại hoặc pháp lý công giữa chúng tôi và tổ chức mà bạn đại diện, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi giao tiếp qua các kênh khác nhau. Mục đích xử lý dữ liệu này là để có thể trao đổi, liên lạc với bạn trong phạm vi mối quan hệ của chúng ta.
    Các thông tin cá nhân
    1. Thông tin liên hệ
    2. Thông tin về danh tính
    3. Bất kỳ thông tin nào được bao gồm trong quá trình trao đổi cùng bạn.
   3. Thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý
    Với mục đích thiết lập, thực hiện và bảo vệ quyền lợi pháp lý (ví dụ, trong liên quan đến một tranh chấp hoặc quy trình pháp lý), chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
   4. Chia sẻ thông tin với cơ quan công quyền và tổ chức quốc tế và tiến hành điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm luật pháp
    Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn với mục đích tham gia đấu thầu hoặc tham gia vào các dự án liên quan đến cơ quan công quyền và/hoặc tổ chức quốc tế và hợp tác với cơ quan công quyền và tổ chức quốc tế để ngăn chặn và chống lại hoạt động tội phạm, vi phạm hợp đồng và các vi phạm khác. Để đạt được mục tiêu này, có thể cần phải chuyển giao một số dữ liệu cần thiết cho cơ quan công quyền hoặc tổ chức quốc tế cho mục đích của cuộc điều tra và các quy trình hợp pháp của họ. Những chuyển giao như vậy sẽ là ngoại lệ, và phạm vi của dữ liệu được chuyển sẽ bị giới hạn trong phạm vi cần thiết cho cuộc điều tra hoặc quy trình liên quan. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn để tiến hành điều tra nội bộ trong trường hợp nghi ngờ vi phạm luật pháp áp dụng.
  3. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?
   1. Tổng quan
    Khi cần thiết để đạt được các mục đích được nêu trong Phần 7 này, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đơn vị, cơ quan, đối tượng hoặc tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi, bất kể tư cách của người nhận, sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tượng được ủy nhiệm và chỉ trong phạm vi cần thiết.
   2. Những bên xử lý dữ liệu hoạt động thay mặt chúng tôi
    Để thực hiện các mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và để có khả năng hoạt động kinh doanh, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác, cũng như các đối tác khác. Những bên thứ ba này sẽ hoạt động như các bên xử lý dữ liệu của chúng tôi và chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và không cho mục đích riêng của họ. Chúng tôi là người quản lý dữ liệu cho việc xử lý dữ liệu cá nhân mà những bên thứ ba này thực hiện thay mặt chúng tôi. Mục đích của các hoạt động xử lý được thực hiện bởi chúng tôi được trình bày trong Phần 7.2.
  4. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong thời gian cần thiết cho các mục đích đã được mô tả ở đây, thường là trong thời gian bạn là đại diện hoặc nhân viên của chính phủ, cơ quan công quyền hoặc tổ chức quốc tế tương ứng hoặc trong thời gian chúng tôi có mối quan hệ chuyên nghiệp, thương mại hoặc pháp luật công cộng liên quan đến đơn vị mà bạn đại diện.
 8. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THÍCH HỢP CHO VIỆC CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NGOÀI VIỆT NAM

  Chúng tôi có thể chuyển hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên nhận nằm ngoài Việt Nam (nước thứ ba), chủ yếu trong những trường hợp chúng tôi sử dụng bên xử lý dữ liệu bên thứ ba sẽ xử lý dữ liệu tại một nước thứ ba. Trong trường hợp này, Boydens Vietnam Part of Sweco, như người chuyển dữ liệu cá nhân, sẽ tạo Hồ sơ Đánh giá Tác động cho Việc Chuyển Dữ liệu Cá Nhân qua Biên Giới (“TIA Dossier”) trước khi chuyển dữ liệu cá nhân ra khỏi Việt Nam.

  Khi chúng tôi chuyển hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người nhận ở một nước ngoài Việt Nam, chúng tôi luôn đảm bảo đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hơn nữa, chúng tôi định kỳ tiến hành đánh giá rủi ro để đánh giá những biện pháp bổ sung cần được thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà người tham gia truyền tải hoặc tiết lộ.

  Hơn nữa, chúng tôi đã ký Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu Trong Tập đoàn Sweco (DPA) và Thỏa thuận Truyền Dữ liệu (DTA) để tuân thủ các tiêu chuẩn tổ chức và kỹ thuật cao cấp liên quan đến bảo vệ dữ liệu.

  Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong kết nối với các cuộc điều tra hoặc quy trình liên quan đến các dự án của Boydens Vietnam Part of Sweco mà các tổ chức này tài trợ hoặc đồng tài trợ hoặc khác cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đối với những dự án đó hoặc trong quá trình tham gia đấu thầu cho các dự án.

  Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và xem liệu dữ liệu cá nhân của bạn có được chuyển đến một nước thứ ba hoặc tổ chức quốc tế hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ như đã nêu ở Phần 9 dưới đây.

 9. QUYỀN CÚA BẠN

  Dưới áp lực của các luật về bảo vệ dữ liệu có liên quan, bạn có những quyền cụ thể liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong mức cần thiết để thực hiện quyền của bạn. Vui lòng gửi yêu cầu về việc thực hiện quyền của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được nêu ở Phần 9 dưới đây.

  Dưới một số hoàn cảnh, bạn có quyền thực hiện các quyền sau đây: (i) quyền biết, (ii) quyền đồng ý, (iii) quyền truy cập, (iv) quyền rút lại sự đồng ý, (v) quyền xóa dữ liệu, (vi) quyền hạn chế xử lý dữ liệu, (vii) quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu, (viii) quyền phản đối việc xử lý dữ liệu (ix) quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện (x) quyền đòi bồi thường thiệt hại, và (xi) quyền tự vệ.

 10. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  1. Sự Đồng Ý
  2. Các trường hợp loại trừ sự đồng ý

   Trong các trường hợp khẩn cấp cần ngay lập tức xử lý dữ liệu cá nhân liên quan để bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của người liên quan hoặc người khác;

   Khi tiết lộ công khai dữ liệu cá nhân tuân theo pháp luật;

   Khi việc xử lý dữ liệu được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong trường hợp tình trạng khẩn cấp liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và an toàn, thảm họa lớn hoặc dịch bệnh nguy hiểm; hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh và quốc phòng nhưng không đến mức cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp; hoặc để ngăn chặn và đối phó với cuộc bạo động, khủng bố, tội phạm và vi phạm pháp luật;

   Để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của người liên quan với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật; hoặc

   Để phục vụ các hoạt động của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật ngành.

 11. THÔNG TIN LIÊN HỆNếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ:

  Email: trinhtn@boydensvn.com or Trinh.tran@sweco.vn

  Địa chỉ: Tầng 12, Tòa B, Tòa nhà Royal, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Thông tin liên hệ sau đây về quyền riêng tư, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho các cá nhân dữ liệu của Boydens Vietnam Part of Sweco hoạt động trong Liên minh châu Âu và Khu vực Kinh tế châu Âu.

  Thông tin liên hệ:

  Email: privacyofficer@swecobelgium.be

  Địa chỉ: Sweco Belgium bv/srl, Đường Arenberg 13, hộp thư 1, 1000 Brussels, Bỉ

 12. KHIẾU NẠINếu bạn không hài lòng về cách chúng tôi xử lý (khiếu nại về) việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền gửi khiếu nại đến Cục An toàn mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ thông tin, cơ quan thuộc Bộ Công an Việt Nam.